Informacja o zwołaniu walnego zgromadzenia Lasy Tlenowe S.A.

Zarząd spółki Lasy Tlenowe S. A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781559 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467) (“ksh”), art. 398 ksh i art. 430 §  1 ksh oraz art. 4 ust. 4 i ust. 12 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 i 2 ksh, zwołuje na dzień 30 sierpnia 2022 r., na godz. 10:00, w Krakowie przy ul. Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Artykuł 1 ust. 2 – obecne brzmienie:
“2. Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

Artykuł 1 ust. 2 – treść proponowana:
“2. Siedzibą Spółki jest Kraków.”