Informacja o zwołaniu walnego zgromadzenia Lasy Tlenowe S.A.

Zarząd spółki Lasy Tlenowe S. A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000781559 (,,Spółka”), zwołuje na dzień 25 sierpnia 2023 r., na godz. 11 :00, w Krakowie w Kancelarii Notarialnej przy ul. Prądnickiej 55, 31-202 Kraków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej “ZWZ”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
16. Zamknięcie obrad ZWZ.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy, dokumenty i materiały informacyjne związane z ZWZ oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ dostępne będą w siedzibie Spółki w godzinach urzędowania biura od 9:00 do 17:00, od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień ZWZ.