Informacja o zwołaniu walnego zgromadzenia Lasy Tlenowe S.A.

Zarząd spółki Lasy Tlenowe S. A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781559 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467) (“ksh”) i art. 399 § 1 ksh oraz art. 4 ust. 12 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 i 2 ksh, zwołuje na dzień 30 września 2022 r., na godz. 10:00, w Krakowie przy ul. Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
 7. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
 8. Przedstawienie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy – po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

“Oświadczam, że treść ogłoszenia w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną.”