Regulamin

Ogólne warunki umowy
II STRONY UMOWY

Lasy Tlenowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków,

REGON: 383099214, KRS: 0000781559 NIP: 8992861033, (zwana dalej: „Spółką”), której usługi

dostępne są na stronie internetowej www.oxytree.com, określiła niniejsze Ogólne Warunki Umowy

(dalej w skrócie: „OWU” bądź „Umowa”). Niniejsze OWU regulują stosunki prawne pomiędzy Spółką

a Kupującym (łącznie zwani „Stronami”).

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy określają warunki korzystania z witryny internetowej

www.oxytree.pl. Korzystając ze strony internetowej Kupujący, oprócz OWU akceptuje również

ogólnie dostępne na witrynie www.oxytree.pl Politykę Prywatności Oxytree oraz Przewodnik

sadzenia Oxytree, zobowiązując się do przestrzegania ich postanowień.

Dane kontaktowe firmy:

Lasy Tlenowe S.A.

Obsługa klienta: W dni powszednie od 9:00 do 17:00

Lekarska 1, 31-203 Kraków

Telefon: +48 (71) 726 00 16

E-mail: kontakt@lasytlenowe.pl

II WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

2.1. Regulacje prawne umowy

Umowa zawarta drogą elektroniczną, czyli na odległość, jest zgodna z przepisami Dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/EU oraz z Ustawą z dn. 30.05.2014 o prawach konsumenta

(Dz.U.2014 poz. 827).

2.2. Przedmiot Umowy

Drzewka Oxytree oraz środki przyśpieszające wzrost GeoAgit i AlgaSanBa dystrybuowane przez

Spółkę są dostępne do sprzedaży dla Kupującego na stronie www.oxytree.com.

Oferowane na sprzedaż sadzonki Oxytree można zakupić w mini doniczce o wymiarach 7×7×8 cm, o

minimalnej wysokości sadzonki wynoszącej 15 cm.

2.3. Ceny zakupu

Spółka publikuje aktualne ceny oferowanych produktów na stronie internetowej www.oxytree.pl

w zakładce „Zamówienia”.

Spółka ustala różne ceny zakupu Oxytree biorąc pod uwagę następujące czynniki:

 • liczba zamówionych sadzonek Oxytree,
 • data zamówienia,
 • zastosowany sposób płatności.

2.4. Zawarcie stosunku prawnego

Stosunek prawny powstaje w momencie złożenia internetowego Formularza Zamówienia przez

Kupującego, na czas nieokreślony. Wypełniając internetowy Formularz Zamówienia, Kupujący

przyjmuje niniejsze Ogólne Warunki Umowy, załączoną Politykę Prywatności Oxytree oraz

Przewodnik Sadzenia Oxytree o ile zamówione zostały sadzonki Oxytree.

2.5. Odpowiedzialność Spółki

Spółka zobowiązana jest:

 • zapewnić Kupującemu dokładną ilość zamówionych i opłaconych sadzonek Oxytree oraz

środków przyśpieszających wzrost w nieuszkodzonym stanie, we wcześniej ustalonym

miejscu i czasie,

 • wraz z sadzonkami Oxytree przekazać Kupującemu wydrukowaną wersję Przewodnika

Sadzenia Oxytree,

 • wraz ze Środkami przyspieszającymi wzrost przekazać Kupującemu wydrukowaną wersję

Opisu Produktu,

 • odpowiedzieć słownie lub pisemnie na pytania dotyczące produktów skierowane do Obsługi

Klienta w ciągu dwóch (2) dni roboczych,

 • zapewnić opisaną w punkcie V. opcję odsprzedaży sadzonek Oxytree sprzedanych przez

Spółkę.

2.6. Odpowiedzialność Kupującego

Kupujący zobowiązany jest do:

 • zapłaty ceny zakupu zamówionych produktów,
 • do terminowego regulowania płatności przysłanej przez Spółkę na podstawie Formularza

Zamówienia,

 • odebrać zakupione/lub zamówione produkty we wcześniej ustalonym terminie i miejscu,

posadzić sadzonki Oxytree i dbać o nie zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Przewodniku

Sadzenia Oxytree.

III. PROCEDURA DOKONANIA ZAKUPU

3.1. Wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia

Kupujący dokonuje zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na

stronie internetowej www.oxytree.pl. Uzupełniając Formularz Zamówienia, Kupujący zobowiązany

jest podać następujące dane:

 • dane osobowe: imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail, nr telefonu,
 • dane rozliczeniowe: imię i nazwisko, adres,
 • numer NIP lub NIP UE (jeśli zakupu dokonuje firma),
 • adres dostawy (wymagany tylko w przypadku wyboru opcji dostawy),
 • sposób i dostawy,
 • liczba kupowanych produktów,
 • w uwagach można podać dodatkowe ważne informacje.

3.2. Warunki płatności

Kupujący wybiera jedną z poniższych opcji płatności:

 • przelew,
 • wpłata gotówki w siedzibie Spółki,
 • dostawa za pobraniem, jeśli zamówiono dostawę z płatnością za produkty przy ich odbiorze.
 • przelew – wpłata całej kwoty. W tym przypadku następuje wpłata pełnej kwoty zamówienia,

której trzydzieści (30) procent wartości sadzonek stanowi zadatek. W przypadku odstąpienia

od umowy kwota wpłacona jako zadatek przysługuje Spółce, za wyjątkiem sytuacji, w których

Kupującym jest konsument.

 • przelew – wpłata zadatku. W tym przypadku opłacenia pełnej kwoty zamówienia odbywa się

w 2 ratach. Pierwsza rata to wpłata zadatku, która zalicza się do pełnej kwoty. W przypadku ,

gdy Kupujący nie uiści drugiej raty bądź skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zadatek

przysługuje Spółce, za wyjątkiem sytuacji, w których Kupującym jest konsument.

Spółka ma prawo czasowo zawiesić jedną lub kilka z metod płatności. Spółka przedstawia aktualnie

dostępne metody płatności na stronie internetowej www.oxytree.com.

Jeśli wybrana została płatność metodą „przelewu bankowego”, „przelewu – wpłaty całej kwoty

(zapłata całkowitej wartości zamówienia)” lub „przelewu – wpłaty zadatku”, wówczas na podstawi e

Formularza Zamówienia przekazanego Spółce przez Kupującego, Spółka wystawia fakturę pro forma i

przesyła ją Kupującemu na podany adres e-mail. Faktura pro forma zawiera dane dostawy, liczbę

produktów zamówionych przez Kupującego, cenę netto i brutto produktów, cenę netto i brutto

dostawy, jeżeli dostawa jest wymagana, termin i sposób zapłaty oraz dane potrzebne do wykonania

przelewu.

Jeśli wybrana została płatność metodą „przelewu – wpłaty zadatku”, wówczas Spółka wystawi

również kolejną fakturę pro forma, która zostanie wysłana Kupującemu na dziesięć (10) dni

kalendarzowych przed rozpoczęciem sezonu sadzenia tak aby Klient mógł dokonać wpłaty pozostał ej

części należności poza zadatkiem.

Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty zgodnie z fakturą pro forma w ciągu siedmiu (7) dni

kalendarzowych od jej otrzymania.

3.3. Wystawienie faktury końcowej

Spółka wystawia fakturę końcową w formie papierowej dla zamówień za pobraniem oraz zamówień z

płatnością gotówkową, faktura taka przekazywana jest Kupującemu wraz z dostarczanymi

produktami.

Jeśli wybrano pozostałe metody płatności, wówczas faktura końcowa wystawiana jest przez spółkę w

formacie PDF i przesyłana Kupującemu na podany adres e-mail po otrzymaniu płatności od

Kupującego.

3.4. Odbiór produktu

Kupujący wybiera sposób odbioru produktów na Formularzu Zamówienia.

Spółka umożliwi odbiór sadzonek Oxytree lub dostarczy je wyłącznie w trakcie sezonu sadzenia (od 1

maja do 15 lipca). Jeśli Kupujący złoży i opłaci zamówienie poza sezonem sadzenia (od 16 lipca do 30

kwietnia), Spółka zapewni Kupującemu możliwość odbioru zamówionych sadzonek Oxytree

począwszy od początku następnego sezonu sadzenia.

Spółka umożliwia odbiór środków przyśpieszających wzrost oraz dostarcza je przez cały rok, w

zależności od stanów magazynowych.

Odbiór produktów potwierdzany jest poprzez wspólne podpisanie Protokołu odbioru przez

Kupującego i przedstawiciela Spółki. Tę samą metodę stosuje się do Przewodnika Sadzenia Oxytree,

jeśli zakupione zostały sadzonki Oxytree, jak i do Opisu Produktu, jeżeli zakupione zostały środki

przyśpieszające wzrost.

Odbiór zamówienia zostanie dokonany w ramach jednej spośród poniższych opcji oferowanych przez

Spółkę:

 • Odbiór osobisty

W tym przypadku odbiór możliwy jest w punktach odbioru wskazanych przez Spółkę. Aby

uzyskać dokładny adres punktów odbioru, należy skontaktować się z Obsługą Klienta.

Osobisty odbiór możliwy jest tylko w okresie sadzenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu i

miejscu oraz po uiszczeniu pełnej kwoty zamówienia.

 • Dostawa

W tym przypadku Spółka zobowiązuje się dostarczyć produkty na wskazany przez Kupującego

adres w ustalonym wcześniej terminie.

Jeśli dostawa nie odbędzie się w ustalonym terminie z winy Kupującego, a przedstawiciel

Spółki wyruszył już do wskazanego przez Kupującego miejsca i był gotów dokonać dostawy

zgodnie z pierwotnym wskazaniem Kupującego, Spółka uprawniona jest do zatrzymania

uiszczonej przez Kupującego opłaty na poczet poniesionych przez siebie, w związku z

gotowością do dostawy, kosztów. Ponadto, Spółka podejmie ponowną próbę dostawy

produktów w nowej jednostce czasu, obciążając Kupującego dodatkową opłatą

transportową.

Spółka zapewnia dostawę na terenie Polski, Węgier, Republiki Czeskiej, Słowacji oraz

Rumunii. W przypadku dostawy do innych krajów, Spółka może odmówić dostawy lub

określić koszty transportu inne niż wymienione poniżej.

Koszty dostawy sadzonek Oxytree zostały określone przez Spółkę w następujący sposób:

 • w przypadku zamówienia osiemdziesięciu (80) lub więcej sztuk, dostawa jest

darmowa,

 • w przypadku zamówienia mniej niż osiemdziesięciu (80) sztuk, cena brutto

dostawy wynosi pięćdziesiąt zł (50 PLN).

Koszty dostawy środków przyśpieszających wzrost zostały określone przez Spółkę w

następujący sposób:

 • w przypadku dostawy w trakcie sezonu sadzenia, cena brutto dostawy wynosi

pięćdziesiąt zł (50 PLN),

 • w przypadku wysyłki poza sezonem sadzenia, cena dostawy jest każdorazowo

uzgadniana z Obsługą Kupującego,

 • jeśli sadzonki Oxytree oraz środki przyśpieszające wzrost nabywane są w ramach

jednego zamówienia, zastosowanie mają ceny dostawy ustalone dla sadzonek

Oxytree, które obejmują opłaty za wysyłkę środków przyśpieszających wzrost.

Jeśli zamówienie zostanie złożone i/lub opłacone w sezonie sadzenia, Spółka dostarczy

zamówione produkty w tym samym sezonie sadzenia. Jeśli dokonane przez Kupującego

zamówienie na Oxytree dotyczy więcej niż stu (100) sztuk, wówczas Spółka dostarczy

sadzonki w ciągu piętnastu (15) dni kalendarzowych od daty otrzymania płatności

przelewem, jeśli przelew bankowy został wybrany przez Kupującego jako sposób płatności ,

natomiast jeśli Kupujący wybierze przesyłkę za pobraniem, wówczas Spółka dostarczy

sadzonki w ciągu piętnastu (15) dni kalendarzowych od otrzymania Formularza

zamówienia. Opłacone z góry zamówienia mają pierwszeństwo podczas dostawy przesyłek, w

przeciwieństwie do opcji za pobraniem.

IV PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo Klienta do odstąpienia od umowy regulują szczegółowe przepisy Dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady 2011/83/EU oraz Ustawy z dn. 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz.U.2014

poz. 827). Na tej podstawie sadzonki Oxytree oraz środki przyśpieszające wzrost należą do grupy

produktów szybko psujących się, dlatego też Kupujący posiada prawo odstąpienia od umowy do

terminu odbioru.

Kupujący jest zobowiązany poinformować Spółkę o rezygnacji z zamówienia do terminu odbioru

poprzez wypełnienie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłania na adres

kontakt@lasytlenowe.pl. Oświadczenie można znaleźć na stronie www.oxytree.com.

Spółka zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty zamówienia, pomniejszonej o kwotę zadatku, w ciągu

czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez Klienta Oświadczenia o odstąpieniu

od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kwota wpłacona jako zadatek przysługuje Spółce.

Regulacje, o których mowa w niniejszym akapicie nie znajdują zastosowania jeśli Kupującym jest

konsument.

Spółka zwróci kwotę zamówienia używając tej samej metody płatności zastosowanej przez

Kupującego podczas zamówienia, chyba że Kupujący takiego nie posiada. Kupujący nie zostanie

obciążony dodatkowym kosztami, w przypadku wybrania innej metody płatności. W przypadku, gdy

Kupujący odstąpi od umowy w dniu dostawy, Spółka odejmie od zwracanej kwoty koszty dostawy,

które wynoszą pięćdziesiąt (50) eurocentów brutto/km.

V. MOŻLIWOŚĆ ODKUPU

Spółka zapewnia opcję odkupu wyciętych i przygotowanych do transportu drzew przez Kupującego

na terenie Polski, Węgier, Czech, Słowacji i Rumunii, jeśli Kupujący za okazaniem faktury potwierdzi,

że wycięte Oxytree zostały zakupione od Spółki.

W przypadku, gdy Kupujący posiada minimum tysiąc (1 000) sztuk Oxytree zatwierdzonych do

wycięcia przez specjalistę wyznaczonego przez Spółkę, całkowity koszt związany z transportem lub

pracami związanymi z oporządzeniem drewnem na terenie Polski, Węgier, Czech, Słowacji i Rumunii

pokrywa Spółka. W innym przypadku, wszelki koszt związany z dostawą do punktu odbioru

wyznaczonego przez Spółkę, pokrywa Kupujący.

Warunkiem korzystania z opcji odkupu, jest poinformowanie w formie pisemnej Spółki przez

Kupującego o zamiarze skorzystania z opcji odkupu drewna przez Spółkę przynajmniej sześćdziesiąt

(60) dni przed wycinką. Specjalista wyznaczony przez Spółkę, podczas wizyty na miejscu oceni

przeznaczone do wycięcia drzewka oraz oszacuje spodziewaną wielkość uzysku. Kupujący

zobowiązany jest do uprzedniego uiszczenia opłaty za wizytę, która składa się z kosztów dojazdu oraz

stawki godzinowej specjalisty z danego kraju. Spółka w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od dnia

wizyty przygotowuje pisemną wycenę, w której ustali sposób klasyfikacji, zawierać będzie cenę

odkupu, miejsce i sposób odbioru drewna oraz sposób przygotowania drewna, jak również określoną

przez Spółkę długość bali kwalifikujących się przy ścięciu do I. i II. klasy jakości. Spółka zapewnia opcję

odkupu drewna tylko w tym przypadku, kiedy długość ściętych bali odpowiadać będzie długości

ustalonej przy wycenie przez Spółkę. Jeśli Kupujący zaakceptuje wycenę i zechce skorzystać z

możliwości odkupu, zobowiązuje się do uiszczenia kosztów związanych z udziałem specjalisty podczas

wycięcia drzew, na które składają się koszty dojazdu oraz stawka godzinowa specjalisty z danego

kraju.

Spółka ustala cenę odkupu drewna na podstawie klas jakości. Spółka zastrzega sobie prawo do

zmiany cen na podstawie średnich cen na rynku światowym. Spółka ustala następujące ceny odkupu

w zależności od klasy jakości:

 • Cena odkupu drewna I Klasy: osiemdziesiąt (80) EUR netto/metr sześcienny.
 • Cena odkupu drewna II Klasy: trzydzieści pięć (35) EUR netto/metr sześcienny.
 • Cena odkupu drewna opałowego: szesnaście (16) EUR netto/leśny metr sześcienny*

*Leśny metr sześcienny: 1,7 m3, czyli 1 m × 1 m × 1,7 m. Wycięte w lesie, ułożone jedne na drugie

gałęzie przez luki zajmują więcej miejsca niż drewno sprzedawane w postaci listew i belek.

Spółka ustala następujące kryteria klas jakości:

Warunki dla bal klasy I. bal:

 • średnica minimum 30 cm,
 • proste, o cylindrycznym kształcie,
 • bez gałęzi,
 • równomierne.

Warunki dla bal klasy II.:

 • średnica minimum 25 cm,
 • proste, o cylindrycznym kształcie,
 • Zdrowa korona,
 • nierównomierne.

Drewno opałowe:

 • Średnica minimum 8-10 cm, gałąź jedno metrowa.
VI REKLAMACJA PRZY ODBIORZE

Kupujący ma prawo do reklamacji w sytuacji, gdy w chwili przekazania produktów będzie mieć

zastrzeżenia co do ilości i/lub jakości zamówienia. W przypadku sadzonek Oxytree prawo do

reklamacji dotyczącej jakości produktu przysługuje jedynie gdy łodygi sadzonek Oxytree są złamane

lub zwiędnięte. Kupujący jest zobowiązany do spisania reklamacji w Protokole odbioru. Reklamacje

złożone przez Kupującego w późniejszym terminie nie są uwzględniane. Postanowienia niniejszego

akapitu, pozostają bez uszczerbku dla praw konsumenta z tytułu rękojmi, o których mowa w ustawie

z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj Dz.U. z 2016 roku, poz 380).

W przypadku uznania reklamacji dotyczącej jakości lub ilości, Spółka od razu na miejscu lub

najpóźniej w ciągu piętnastu (15) dni kalendarzowych jest zobowiązana do uzupełnienia lub wymiany

produktów.

VII. GWARANCJA PRZYJĘCIA

Jeśli Kupujący zasadzi i pielęgnuje sadzonki Oxytree zgodnie z instrukcjami wyznaczonymi w

Przewodniku Sadzenia Oxytree otrzymanego od Spółki w momencie przekazania sadzonek, Spółka

zapewnia „gwarancję przyjęcia”, która pokrywa do 2% ilości sadzonek.

Kupujący może złożyć Spółce pisemnie reklamację dotyczącą gwarancji, nie później niż w ciągu

czterdziestu pięciu (45) dni kalendarzowych od otrzymania sadzonek, korzystając z informacji

kontaktowych Spółki (określonych w punkcie I), załączając zdjęcia reklamowanych sadzonek.

Spółka przeprowadzi weryfikację zasadności reklamacji i poinformuje Kupującego o wynikach

weryfikacji w formie pisemnej, nie później niż w terminie pięciu (5) dni roboczych od daty otrzymania

reklamacji.

Jeśli, w wyniku weryfikacji, reklamacja Kupującego zostanie uznana przez Spółkę, wymienione

sadzonki Oxytree dostarczane będą do Kupującego bezpłatnie nie później, niż w ciągu piętnastu ( 15)

dni kalendarzowych. Jeśli okres piętnastu (15) dni kalendarzowych od dnia uznania reklamacji prze z

Spółkę upłynie po zakończeniu sezonu sadzenia, wymienione sadzonki Oxytree zostaną dostarczone

Kupującemu w nowym sezonie sadzenia. Kupujący jest zobowiązany zwrócić wadliwe sadzonki

Oxytree Spółce w momencie przekazania przez Spółkę nowych.

Jeśli reklamacja Klienta zostanie odrzucona przez Spółkę, w każdym przypadku musi ona podać

przyczyny swojej decyzji.

Powyższe postanowienia pozostają bez uszczerbku dla praw konsumenta z tytułu rękojmi, o których

mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj Dz.U. z 2016 roku, poz 380).

VIII. ROZPATRYWANIE SKARG

Jeżeli Klient ma jakiekolwiek pytania lub uwagi , prosimy o skontaktowanie się ze Spółką korzystając z

danych z punktu I. W przypadku chęci złożenia reklamacji należy zwrócić się do Spółki w formie

pisemnej używając formularza „Protokół reklamacji” dostępnego na stronie www.oxytree.com.

Wydrukowany, wypełniony i podpisany protokół należy przesłać do Spółki wraz z załączoną

dokumentacją fotograficzną reklamowanych sadzonek w formie listownej lub mailowo na adres:

kontakt@lasytlenowe.pl.

W przypadku gdy liczba reklamowanych sadzonek przekracza 500 sztuk Spółka wysyła na plantację

Klienta Specjalistę w celu określenia przyczyny jej złożenia.

Spółka podejmie wszelkie właściwe kroki w celu rozpatrzenia w możliwie jak najkrótszym czasie

wszystkich otrzymanych reklamacji. Jednocześnie Spółka powiadomi Klienta o wyniku rozpatrzonej

reklamacji nie później niż w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji za

pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Klienta.

Kwota rekompensaty nie może przekroczyć kwoty poniesionej przez Klienta przy zakupie sadzonek w

przypadku gdy Spółka zaakceptuje reklamację Klienta. Zgodnie ze wskazaniem Klienta, w Protokole

reklamacji, Spółka bezpłatnie dostarczy i wymieni reklamowane sadzonki w umówionym wcześniej

terminie lub dokona zwrotu pieniędzy za reklamowane sadzonki.

W przypadku gdy Spółka odrzuca reklamację Klienta zobowiązuje się wskazać powód odmowy.

VII PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

W celu zawarcia umowy, Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia danych z punktu III. na

Formularzu Zamówienia. Kupujący ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za podanie fałszywych

lub nieważnych danych.

Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Spółkę pisemnie o wszelkich zmianach w

adresie dostawy podanym w Formularzu Zamówienia bądź wysłanym mailowo Obsłudze Klienta. W

przypadku niedopełnienia powyższego, pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Kupujący.

Szczegółowe przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w Polityce Prywatności Oxytree.

XIX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W związku z zawarciem niniejszej umowy, Spółka zobowiązuje się do postrzegania danych i informacji

dostarczonych przez Kupującego jako tajemnicy handlowej.

Strony zgadzają się na polubowne rozwiązywanie wszelkich powstałych konfliktów. W przypadku gdy

nie uda się rozstrzygnąć sporu polubownie, spór taki zostanie rozpatrzony przez sąd właściwy dla

siedziby Spółki.

Ilekroć w niniejszych OWU mowa o konsumencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą

z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 221 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.

z 2016 r. poz. 380)

9Strony umowy zgadzają się, iż wszelkie istotne zawiadomienia/informacje utworzone na podstawie

bądź dotyczące niniejszej Umowy zostaną wysłane drugiej Stronie drogą mailową i/lub listem

poleconym.

Zawiadomienia i informacje dotyczące niniejszej Umowy Strony uznają za doręczone z chwilą

wysłania wiadomości e-mail, w przypadku drogi mailowej, z chwilą otrzymania listu poleconego, w

przypadku wysyłki drogą pocztową, bądź z dniem ich publikacji na stronie internetowej. Niniejsze

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2017 r. Spółka zobowiązuje si ę

stale udostępniać aktualne OWU do wglądu oraz pobrania na stronie internetowej Spółki. Kupujący

niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy i zobowiązuje się do ich

przestrzegania, a także akceptuje warunki poniższych dokumentów będących integralną częścią

umowy:

Polityka Prywatności Oxytree

Przewodnik Sadzenia Oxytree